Heyde Hoeve

Heyde Hoeve is een collectief van vier vooraanstaande varkenshouders met een twintigtal bedrijven en op jaarbasis omstreeks 300.000 dieren in Nederland. Heyde werkt aan een merk-concept met onderscheidende smaak en onderscheidende zorg voor mens, dier en omgeving.

LR_logo_HH van de hhEen innovatieprogramma is opgesteld met als missie een doorbraak van costleadership naar onderscheidende smaak en meerwaarde in het schap, met schone en diervriendelijke productiesystemen, minimaal gebruik van medicatie en antibiotica en valorisatie van reststromen (elektriciteit, biogas, kunstmest).

Het innovatieprogramma is opgesteld voor introductie van een brand waarden voor consument en burger in balans zijn gebracht: evenwicht tussen smaakbeleving, gezondheid voor mens en dier, welzijn en duurzaamheid in de brede zin van het woord. Daartoe is een management team geformeerd met deskundigen op het gebied van marketing, publieks- en marktcommunicatie, ketenorganisatie en houderijsystemen.  

Programmabestuur bestaat uit ondernemers van Heyde Hoeve, bestuurders uit de regio, ZLTO, ABN/AMRO en pupliek/private belanghebbenden.

Rol: 
• organiseren van proces, opstellen van innovatieprogramma en meerjarenbegroting
• bijeenbrengen Mangement Team en Programmabestuur
• organiseren van publiek/private financiering voor lopende activiteiten Management Team