Mainport-Greenport

De zuidvleugel van de Ranstad huisvest twee clusters van wereldformaat: het Haven Industrieel Complex ten zuiden van de Waterweg en de Greenport in een hoefijzer daaromheen. In de haven zien we economische speerpunten voor (petro)chemie, gaandeweg aangevuld met biobased, logistiek natuurlijk, ombuigend naar biobased. De Greenport kent speerpunten voor sierteelten, voedingstuinbouw, logistiek, cleantech en gaandeweg life sciences en biobased.

Mainport-Greenportv2De zuidvleugel is één van de weinige deltametropolen in de wereld waar deze economische biotoop zich voordoet, met een wereldhaven aan de monding van een grote rivier, welvarende bevolking in de omgeving in het achterland, een hoogwaardig agro-, food- en industrieel cluster met een rijke traditie en sterke, geschakeerde kennisinfrastructuur. De factoromstandigheden zoals Porter dat noemt, zijn welhaast ideaal voor agro-industriele dynamiek.

In een gemeenschappelijke verkenning van Provincie ZH, Xplorelab, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Westland en Greenport zijn voorwaarden onderzocht voor samenhangende ontwikkeling van mainport en greenport met het oog op een leidende positie voor bedrijvigheid in 2040.
• bereikbaarheid en multimodale ontsluiting, als gemeenschappelijk vraagstuk.
• duurzame zoetwater voorziening als voorwaarde voor mens, dier en industrie.
• sluiten van kringlopen, benutten van reststromen en delen van resources, over de clusters van petrochemie, agro/food en biobased heen gezamenlijk opbouwen van kennis om sterk te staan in de biobased economy.

Rol:
• verbindingen leggen tussen Greenport, Mainport en Provincie.
• presentatie tijdens gezamenlijke manifestatie op 11 maart 2011.