Kenniscentrum Plantenstoffen

Kenniscentrum Plantenstoffen heeft als missie valorisatie van werkzame stoffen uit plantaardig materiaal (reststromen en specifieke teelten) uit de Greenport voor uiteenlopende markten van farma tot fuel, als aanvullend verdienmodel en ter verbetering van duurzaamheid van het tuinbouwcluster.

Plantenstoffen-v2Het vierjarig innovatieprogramma (€ 3,2 mln toegewezen in december 2010) heeft een aanjagende functie met als hoofdactiviteiten het initiëren van innovatieprojecten, scans (kennis, technologie, markten, wetgeving) en een breed opgezet communicatieprogramma om afzetmarkten te interesseren.

Het Bestuur bestaat uit marktpartijen uit de betrokken sectoren (sierteelt, groenten en fruit en bollen), Productschap Tuinbouw en de Universiteiten van Wageningen en Leiden. Het Kenniscentrum heeft verbinding met het bredere programma Agro met Chemie verbinden van het Ministerie van EL&I voor bio-based economy.

Op 10 mei had een eerste bijeenkomst plaats onder de titel Agro met Energie verbinden, de chemie herstellen tuisen agro en energie.  

Rol:

• opstellen programma,
• oprichten van Stichting en bijeenbrengen Bestuur,
• aanvraag EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) en vereiste co-financiering.